9 valkuilen bij het uitvoeren van een RI&E

Delen
9 valkuilen bij het uitvoeren van een RI&E - featured image

Ken jij alle risico’s voor jouw personeel en materieel binnen jouw bedrijf? In een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie staan alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in jouw bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. Deze RI&E is volgens de Arbowet zelfs verplicht voor alle ondernemers met personeel. 

De Inspectie SZW controleert hier dan ook op. Het opstellen van een RI&E is niet ingewikkeld, maar dus wel erg belangrijk. Hierdoor kan je de juiste maatregelen nemen. Het uitvoeren van een RI&E kan vol valkuilen zitten. Alle risico’s moeten worden aangepakt, om nare gevolgen voor werknemers te voorkomen. Hieronder volgen een aantal veel voorkomende valkuilen:

Weinig draagvlak binnen organisatie

Wanneer er binnen een organisatie geen draagvlak is en ook niet wordt verkregen voor een RI&E, is het uitvoeren ervan niet erg zinvol. Het rapport wordt dan beleefd in ontvangst genomen, maar niet meer bekeken.

  
Niet vaststellen cultuurfase

Wanneer er niet wordt vastgesteld wat de cultuurfase is waarin het bedrijf zich bevindt, kan het voorkomen dat er een te zwaar of te licht traject in gang wordt gezet. De RI&E pakt dan verkeerd uit.

 

Niet afstemmen verplichte elementen 

Wanneer er van tevoren niet wordt afgestemd wat de verplichte elementen zijn, is het voor het bedrijf niet duidelijk wat er van het resultaat moet worden verwacht. Daarnaast weet degene die de RI&E uitvoert dan niet waar hij/zij tijdens de RI&E rekening mee moet houden of aandacht aan moet geven.

Werknemers kunnen zich overvallen voelen wanneer er zonder communicatie vooraf met de RI&E wordt begonnen.

Slechte communicatie

Werknemers kunnen zich overvallen voelen wanneer er zonder communicatie vooraf met de RI&E wordt begonnen. Zij kunnen dan minder bereid zijn mee te werken. Dit is ook een gemiste kans om te bereiken dat veiligheid en gezondheid meer bij de medewerkers gaat leven.

 

Niet gebruiksvriendelijk enquêtesysteem

Wanneer er problemen zijn bij een digitale enquêtelijst, is de kans groot dat medewerkers afhaken. Ook wanneer er enorm veel vragen moeten worden beantwoord, zal er minder respons zijn. Daarnaast zal er ook minder respons zijn wanneer vragen beantwoord moeten worden die voor de werknemers niet van toepassing zijn op hun werksituatie. Vragen moeten dus van tevoren goed worden geselecteerd.  


Alléén spreken met leidinggevenden

Er kan een niet reëel beeld ontstaan van de feitelijke werkomstandigheden, wanneer er alleen wordt gesproken met de leidinggevenden binnen een bedrijf. Er is dan geen inzicht in de werkbeleving van de werknemers.


Geen rekening houden met de branche-RI&E en de arbocatalogus

Een valkuil is om in de RI&E niet te kijken naar oplossingen die al gegeven zijn in de betreffende arbocatalogus. Daarnaast is in goed overleg binnen de branche al een aantal maatregelen voor risico’s opgesteld die haalbaar zijn. Afwijking hiervan kan leiden tot een onevenredige hoge inspanning voor dat bedrijf en daardoor tot concurrentie-achterstand.

 

Te dikke rapportage

Een rapportage zal minder gelezen worden wanneer deze te dik is. De essentie van zaken zal in korte teksten neergezet moeten worden. Een ‘papieren tijger’ met onnodig lange teksten doen afbreuk aan de leesbaarheid en toegankelijkheid van de RI&E-rapportage.

 

Gevaren en risico’s op één hoop

Gevaren en risico’s worden soms onterecht aan elkaar gelijk gesteld. Dit zijn verschillende zaken en moeten daarom ook niet op één hoop worden gegooid. Gevaren kunnen aanwezig zijn, maar hoeven niet tot het ontstaan van risico’s te leiden. Door deze aan elkaar gelijk te stellen, wordt soms ten onrechte aangenomen dat er risico’s zijn. Dit kan leiden tot het nemen van onnodige maatregelen.

Gerelateerd

Inschrijven Crash Move Blog e-mail footer 3 CTA
Schrijf een reactie