Is een RI&E verplicht?

Delen
Is een RI&E verplicht? - featured image

Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet je als werkgever in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie een overzicht opstellen van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in jouw bedrijf. Hierbij hoort een Plan van Aanpak, waarin staat welke maatregelen je moet nemen om deze risico’s aan te pakken om zo de kans op ongevallen en gezondheidsklachten tot een minimum te beperken. 

De RI&E vormt als het ware het fundament van jouw arbobeleid.

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Jouw zorgplicht als werkgever begint met het uitvoeren van een RI&E. Deze bestaat ten eerste uit de inventarisatie van alle aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen. Hierbij moet aandacht worden gegeven aan werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten of zwangere vrouwen. Ten tweede komt hierin een evaluatie van de risico’s die aan die gevaren zijn verbonden. Deze risico’s worden geprioriteerd. Er wordt een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. Verder moeten hierin de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen. Tot slot zal je moeten vaststellen welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Dit is het Plan van Aanpak. Ook dient hierin opgenomen te worden binnen welk termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie verantwoordelijk is.

 

Wanneer verplicht

Sinds 1 januari 1994 is de schriftelijke RI&E verplicht in Nederland voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Dit staat genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet ter bevordering van veilig en gezond werken. Het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. In Nederland is iedereen die personeel in dienst heeft waarover hij of zij gezag voert, verplicht een RI&E op te stellen voor de organisatie. Zij zijn verplicht te onderzoeken of het werken binnen de organisatie gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers.

 

Kijk op www.arboportaal.nl voor een uitgebreide uitleg van de wet- en regelgeving.

In Nederland is iedereen die personeel in dienst heeft waarover hij of zij gezag voert, verplicht een RI&E op te stellen voor de organisatie.

~ Arbeidsomstandighedenwet

Toetsing RI&E

Als werkgever ben je dus verplicht om een RI&E op te stellen, maar ben je ook verplicht jouw RI&E te laten toetsen? Dit hangt af van de grootte van jouw bedrijf en het soort RI&E-instrument dat je gebruikt om de RI&E op te stellen. Je hoeft jouw RI&E niet te laten toetsen wanneer je voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst hebt. Wanneer je voor meer dan 40 uur per week personeel in dienst hebt, maar je hebt maximaal 25 werknemers in dienst, ga je naar www.rie.nl. Als er voor jouw branche een erkend RI&E-instrument beschikbaar is, hoef je jouw RI&E niet te laten toetsen. Als er voor jouw branche geen erkend instrument beschikbaar is, moet je jouw RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of -arbo-kerndeskundige. Ook wanneer je meer dan 25 werknemers in dienst hebt, ben je verplicht jouw RI&E te laten toetsen.

 

Verschillende toetsingen

De toetsingen door de arbodienst en de toetsingen door de kerndeskundige zijn verschillend. Wanneer je een contract hebt met een gecertificeerde arbodienst voor de toetsing van de RI&E, spreken we van een vangnet-regeling. Je wordt hierbij door een arbodienst ondersteund en geadviseerd. De toetsing vindt plaats door middel van een werkplekbezoek. Wanneer je geen contract hebt met een gecertificeerde arbodienst, dient jouw RI&E te worden getoetst door een gecertificeerd kerndeskundige. Deze losse afspraken met kerndeskundigen noemen we een maatwerkregeling. Hierbij is een werkplekbezoek niet verplicht en kan eventueel volstaan worden met een papieren toetsing.

 

Alle informatie bij elkaar in een overzicht? Rie.nl heeft een handige flyer gemaakt om alles nog eens na te lezen.

Gerelateerd

Inschrijven Crash Move Blog e-mail footer 3 CTA
Schrijf een reactie