5 min read

6 redenen waarom de huidige RIE op de helling moet!

15-feb-2022 12:30:00

Heb je een bedrijf met personeel in dienst, dan ben je volgens de Arbowet verplicht om een RI&E op te stellen, een “risico inventarisatie & evaluatie”. Dit omvangrijke document zou de basis moeten vormen van je beleid om veilig en verantwoord te werken. Aan de hand van een haast onoverzienbare vragenlijst word je gevraagd om alle mogelijke bedrijfsrisico’s voor alle facetten van de organisatie in kaart te brengen. Daar zitten wat ons betreft meerdere haken en ogen aan. Uiteraard besef je dat het welzijn van je medewerkers een belangrijke voorwaarde is voor productiviteit, maar als ondernemer in het MKB ben je geen veiligheidsexpert en zal je aandacht vooral uitgaan naar je business. De huidige RIE vraagt veel tijd en energie van de ondernemer en levert uiteindelijk meer verwarring dan duidelijkheid op.

Mensen maken het verschil
Bij Crash Move vragen we ons af of de RIE in zijn streven naar volledigheid niet te ver is doorgeslagen. Er wordt gevraagd om elk mogelijk risico vast te leggen en gedetailleerd te omschrijven hoe het kan ontstaan en wat je eraan doet om dit risico te beperken en mogelijke gevolgen aan te pakken. Wij denken dat het een illusie is om ervan uit te gaan dat je hiermee daadwerkelijk je veiligheid op orde brengt. Ook met een plan van aanpak en passende aanbevelingen ben je pas op de helft van wat je zou moeten doen. Met procedures en regels ga je het verschil niet maken. Dat verschil zit in de motivatie en de redzaamheid van je mensen.

Meten is weten?
Een ander essentieel bezwaar dat we constateren, is de weging van de risico’s. Het heeft alleen zin om de risico waarde te berekenen als je focust op urgente situaties die levensbedreigend zijn of grote schade kunnen veroorzaken. Pleidooi van Crash Move is om voortaan onderscheid te maken in een levensreddende RIE, een Cyber RIE (daarover meer in een volgend blog) en een aanvullende RIE, waarin de minder urgente restrisico’s worden beschreven.

1. De RIE is te weinig gericht op de echte praktijk

Ideaal gezien is de RIE een levend document dat telkens wordt geactualiseerd en dat afgestemd is op beschikbare mensen, middelen en processen. Veranderingen in de omgeving of situaties hebben dan een directe invloed op risico’s en dus op de benodigde faciliteiten en maatregelen. De vraag is of de huidige RIE wel voldoende geënt is op veranderingen in de praktijk van alledag. Immers, vandaag is de vluchtdeur toegankelijk, maar morgen staat er een container die de doorgang verspert. De realiteit van de locatie en de daarin te definiëren zones zijn maatgevend voor de uiteindelijke risicos. Dat betekent dat je een veiligheidscoördinator nodig hebt die het overzicht heeft op organisatieniveau en die structureel contact onderhoudt met de locatiebeheerders. De beheerder heeft de verantwoordelijkheid om zaken te signaleren en eventueel samen met de coördinator maatregelen te nemen.

In plaats van risico’s te koppelen aan objecten, is het beter om terreinen en gebouwen in te delen in zones. Het onderverdelen in zones maakt het inventariseren eenvoudig en pragmatisch. Crash Move biedt een integrale veiligheidsoplossing, waarmee ondernemers zicht hebben op risico’s en waarmee ze op alle niveaus de veiligheid kunnen organiseren en beheersen.

2. De RIE houdt geen rekening met gezondheid en leefstijl van medewerkers 

We leven in een tijd van toenemende stress, waarin we met elkaar te weinig bewegen en te ongezond eten. Dat wordt met de jaren problematischer. Veel klachten van medewerkers op latere leeftijd hangen samen met overgewicht en leefstijl. Dit zijn factoren die de risico’s op ongelukken op de werkvloer aanmerkelijk vergroten. In de RIE wordt echter geen aandacht aan deze risico’s geschonken.

Besteed aandacht aan preventie en versterk zelfredzaamheid van medewerkers. Crash Move biedt maatwerk Lifesaver trainingen waarin mensen niet alleen leren hoe ze een leven kunnen redden, maar ook hoe ze zichzelf fysiek kunnen versterken om de juiste hulp te bieden. Voorafgaan aan de training wordt een fitheidstest gedaan.

3. De RIE houdt geen rekening met de veranderende (buiten)wereld 

We kijken in de regel te vaak naar binnen en hebben daardoor te weinig oog voor invloeden van buitenaf, die grote impact kunnen hebben op risico’s. Gevaarlijk situaties ontstaan niet alleen van binnenuit, maar zijn in toenemende mate een gevolg van externe factoren waar we niet altijd grip op hebben. Ook als we incidenten niet kunnen voorkomen, kunnen we ons daar wel terdege op voorbereiden. Wordt er rekening gehouden met de werkzaamheden van het naastgelegen bedrijf? Zijn er veranderingen ontstaan in de wijk of het terrein die van invloed zijn voor de veiligheid van de organisatie?

Besteed in de risico inventarisatie ook aandacht aan risico’s die zich kunnen voordoen in de omgeving van je locatie. Crash Move biedt gerichte trainingen en een digitale infrastructuur om ook in onverwachte omstandigheden  adequaat te kunnen handelen.

4. De RIE is te omvangrijk en te complex

De RIE is weliswaar branche specifiek, maar de inventarisatie vraagt desondanks nog steeds veel tijd, terwijl het merendeel van de aandachtspunten tot de ‘lage categorie’ risico’s behoren. Als ondernemer besef je best dat Meten Weten is. Maar tussen theorie en praktijk zitten nog heel veel andere prioriteiten. Met als gevolg dat de RIE opzij wordt gelegd of niet de aandacht krijgt die nodig is.

De risico inventarisatie kan een stuk toegankelijker en efficiënter door vooral te focussen op urgente risicofactoren. Crash Move heeft een pragmatische risicoscan ontwikkeld, waarmee ondernemers snel een beeld krijgen van hun huidige situatie met concrete aanbevelingen voor verbetering.

5. De RIE weegt elk risico even zwaar

In de huidige manier van inventariseren wordt geen onderscheid gemaakt in levensbedreigende en ernstige risico’s en zaken die meer met welbevinden en welzijn te maken hebben. Door te werken met drie kleurcodes weet je meteen hoe urgent geconstateerde risicos zijn. Rood is de hot-zone. Dat vraagt om directe en doeltreffende actie. Oranje is de warm-zone. Dat vraagt om adequate verbetering of aanpassing op korte termijn. Groen is de cool-zone. Dat vraagt geen opvolging of verbetering op langere termijn.

Maak het inventariseren van risico’s helder en begrijpelijk voor iedereen door risico’s niet te benoemen als R waarden, maar door ze in te delen in drie graden van urgentie. Crash Move legt in de inventarisatie de focus op levensbedreigende risico’s en ernstige schade. Die leiden tot concrete vervolgmaatregelen om incidenten te voorkomen en levensreddend te kunnen handelen. De risico’s op langere termijn worden later aangepakt. 

6. De RIE is niet ingebed in een breder veiligheidsbeleid

Met de brede aandacht voor alle mogelijke risico’s tot op detailniveau kan het in praktijk voorkomen dat je investeert in maatregelen om drempels te verlagen, terwijl er buiten het gebouw een onderhoudsmonteur ten val komt. Je kunt nog zoveel huisregels hebben, veiligheid is voor alles een kwestie van bewust en bekwaam zijn, in control en voorbereid.

Zorg voor samenhangende en concrete verbeter acties, die er vooral op gericht zijn om levens te redden en schade te beperken. Crash Move biedt een platform, waarmee je direct zicht hebt op de risicozones per locatie en waarmee je acuut hulp kunt inroepen nadat een incident heeft plaatsgevonden. Op datzelfde platform voer je vervolgens de maatregelen in om de RIE sluitend te krijgen. Voor het optimaal beheren en beheersen van de veiligheid op de locatie zijn er aanvullende automatiseringsmogelijkheden. 

De toekomst van veiligheid
Wij zijn Crash Move en we hebben een missie: bijdragen aan een veiligere wereld. We bereiden bedrijven tot in detail voor op mogelijke incidenten. We versterken vooral de zelfredzaamheid. Vanuit de praktijk, met een helder doel en met de kracht van mensen als basis. Als specialist in Future Proof Safety bieden we integrale veiligheidsoplossingen, waaronder unieke trainingen, gericht op kennis, vaardigheden en fysieke fitheid.

Meer weten over onze missie, aanpak en diensten? Maak vandaag nog vrijblijvend een afspraak.
www.crashmove.com | 088-1112888.

Eric Nabben

Written by Eric Nabben

Sportieve ondernemer die veiligheid belangrijk vindt.

Beschikbaar

Posts per tag

Hoe kunnen we je verder helpen?